COLUMBI

Om sanningen ska fram

Ett kraftfullt verktyg för insikt, engagemang och förändring

Columbi

Pink Competitive är ambassadör för Columbi, ett verktyg som snabbt ger dig en nulägesbild av hur ditt team mår. Det funkar lika bra för ledningsgruppen, som för en enskild avdelning eller produktionsenhet.

Med en sann bild av nuläget får ni rätt förutsättningar att genomföra förändringar. Det hjälper också till att fånga upp eventuella problem som kan behöva åtgärdas.

Trots att enkäten inte begränsas av fördefinierade svarsalternativ, genererar systemet snabbt en strukturerad bild av nuläget i gruppen. Testa själv hur enkelt det är att svara på intervjun: Länk till Columbi testenkät.

Jag har valt att samarbeta med Columbi för att verktyget ger varje individ möjlighet att uttrycka sin upplevelse av nuläget utan att bli styrd av förutfattade meningar.  Arbetet med den digitala intervjun och den tillhörande workshopen – Columbi Team Challenge – skapar engagemang som ger gruppen energi och riktning framåt.

Columbi
Balans-2

En Columbi ger en ögonblicksbild över hur medarbetarna
upplever sin situation just nu.

Nulägesbeskrivning och en väg framåt

Den grundläggande idén bakom Columbikonceptet är att individens engagemang, förståelse för samt möjligheten att påverka sin situation, skapar en kreativ och positiv miljö. Därmed kan man skapa en attraktiv arbetsplats där motivation och innovation frodas.

Columbi och motivation

En av de saker som en Columbi kan visa är just hur medarbetarna upplever förhållandet mellan sin egen förmåga och de krav som ställs. När det råder balans befinner sig prickarna i det gröna området. När prickar befinner sig för långt från det gröna området är det en varningssignal.

Enligt modern motivationsteori är en av de viktigaste anledningarna till att en individ känner sig motiverad det som motivationsgurun Daniel Pink kallar Mästerskap. Det infinner sig när arbetet låter en person prestera på toppen av sin förmåga, dvs att det råder balans mellan kraven som ställs på personen och förmågan att utföra arbetsuppgifterna. Då kan vi också uppleva flow, något som kallats den yttersta formen av motivation.

En Columbi ger också svar på i vilken utsträckning medarbetarna upplever att de kan påverka sin situation. Det är en annan viktig faktor som påverkar både välmående och motivation.

Balans-2

En Columbi ger en ögonblicksbild över hur medarbetarna
upplever sin situation just nu.

Hur går en Columbi till?

En Columbi består av två delar: en kartläggning samt en analyserande workshop.

Kartläggning av gruppens nuläge

Kartläggningen av gruppens nuläge sker med hjälp av den digitala intervju som ger en beskrivning av den specifika situationen. Resultatet ger både kvantitativ statistik samt kvalitativa svar.

Columbi Team Challenge – workshop

Allt material bearbetas i en workshop – Columbi Team Challenge – där alla deltagare gemensamt analyserar svaren och skapar aktivitetsplaner. Kombinationen av den digitala intervjun och den gemensamma workshoppen ger jämförbara kvantitativa tal samt kvalitativ information som tillsammans visar nuläget och en konkret väg framåt. Under arbetets gång skapas också engagemang och delaktighet i gruppen.

Det går snabbt att göra en Columbi

Du behöver inte vänta länge för att få svaren på hur det står till i din grupp så att ni kan komma igång med att ta fram era handlingsplaner. Från att du bestämmer dig och beställer en Columbi tar det cirka två veckor innan rapporten är klar och vi är redo att genomföra en workshop med ditt team.

Vill du veta mer så kontakta mig nedan!

 

Columbi

Book a FREE Call!

Do you want to know more before you decide? Book a FREE call and find out how I can support you!

anna nordengren
anna nordengren

Book a FREE Call

Book a FREE strategy call - 20 min. Let's get acquainted over a coffee on ZOOM.