Ett hållbart ledarskap kräver mod

Chefen, ledaren, har ett stort inflytande på ett företag och verksamheten. Undersökningar från bland andra Hay Group visar att 30% av verksamhetens resultat härrör från chefens ledarstil. Hur chefen agerar påverkar i hög grad medarbetarna, företagets konkurrenskraft och lönsamhet samt samhället och i vissa fall hela världen. Så vad är ett hållbart ledarskap?

Vad är ledarskap?

Med ledarskap menar jag de handlingar, beteenden och förhållningssätt hos en ledare som påverkar och styr medarbetarnas sätt att uppfatta saker, förhålla sig till saker och hur de agerar. Ledarskap handlar om att utöva inflytande och uppnå resultat genom att påverka andra.

Vad betyder hållbarhet?

I det här sammanhanget (i relation till ledarskap) använder jag ordet hållbart i en vidare bemärkelse än bara direkt relaterat till FNs 17 globala hållbarhetsmål. Att något är hållbart betyder för mig att det är varaktigt, långsiktigt och att det inte tär på resurserna.

Chefen och det hållbara ledarskapet

För att kunna vara en bra chef, utveckla verksamheten och medarbetarna behöver du som chef se till att inte tära på din viktigaste resurs, dig själv.

Har du en gång blivit chef är du säkert en ambitiös högpresterare och mån om att göra ett bra jobb. Det är lätt hänt att man jobbar och stressar för mycket, samtidigt som man inte ger sig själv tillräcklig tid för återhämtning, sömn och motion.

Det är inte en hållbar livsstil, utan är direkt hälsofarligt. Hur duktig du än är kommer det inte att hålla i längden.

Dessutom är en stressad chef en sämre chef. När vi är stressade blir vår hjärna sämre på att bearbeta information och vi blir långsammare och sämre på att fatta bra beslut.

Som inte det var nog smittar faktiskt stress, vilket betyder att en stressad chef kan ge stressade medarbetare. Och så är den negativa spiralen igång.

Bli en mer hållbar chef

Det här kan du göra för att bli en mer hållbar chef:

  • Investera i din hälsa och din personliga utveckling. Genom att ta hand om din hälsa, både den fysiska och den psykiska, ökar din motståndskraft och uthållighet. Du blir bättre på att snabbt fatta bra beslut. Lär känna dina egna styrkor och svagheter och hur du kan utveckla dig själv för att må bra och samtidigt bli framgångsrik som chef.
  • Även som chef behöver du fundera på balansen mellan arbetsliv och privatliv. Med tillräcklig återhämtning gör du ett bättre jobb.
  • Vem är din uppdragsgivare/chef? Ställ krav på att ditt uppdrag är tydligt. Då kan du själv göra rätt prioriteringar och din motivation ökar.
  • Delegera. Genom att involvera andra kan du minska din arbetsbelastning, samtidigt som du får tillgång till värdefull input och motivationen hos dina medarbetare ökar.

Medarbetarna och det hållbara ledarskapet

Som ledare har du ett stort inflytande över andra människors arbetsliv och livskvalitet. Genom att utöva ett hållbart ledarskap kan du öka motivationen hos medarbetarna vilket ger förutsättningar för ökad kreativitet, förändringsvilja och produktivitet. Ett hållbart ledarskap frigör potential hos den individuella medarbetaren vilket möjliggör ökade prestationer utan att stressen ökar.

En viktig roll för det hållbara ledarskapet är nämligen att minska (negativ) stress på arbetsplatsen. Stress utgör en en allvarlig hälsorisk och idag talar man till och med om en stressepidemi som drabbar såväl individ, som företag och samhälle.

Stress handlar oftast inte om att individen har för mycket att göra, utan brist på inflytande och kontroll över den egna situationen. Jag förespråkar därför en coachande ledarstil för ett hållbart ledarskap.

Den coachande ledarstilen frigör potential bland annat genom att fokusera på.

  • (val)möjligheter
  • delaktighet och inflytande
  • tillit
  • självförverkligande och ett ömsesidigt beroende.

Ett hållbart ledarskap tär inte på företagets mänskliga resurser, utan utvecklar och bygger upp så att företaget långsiktigt kan skörda frukterna som avkastningen.

En coachande ledarstil för hållbar förändring

Idag går den tekniska utvecklingen så snabbt att det är omöjligt eller åtminstone mycket svårt för chefen att vara experten som talar om för medarbetaren HUR en arbetsuppgift ska lösas.

Istället är det medarbetarna som är experterna. De brinner för sitt kunskapsområde, håller de sig uppdaterade om utvecklingen och har ofta själva idéer om hur man kan utveckla produkter, tjänster eller processer.

Kvalificerade medarbetare kräver också mål och mening i sitt arbete. Det handlar om att det kan finnas ett ”högre syfte” med företagets verksamhet. Hur bidrar företaget till en bättre värld? Det handlar också om betydelsen av att som medarbetare vara delaktig, att kunna påverka sitt arbete och få utrymme att förverkliga sig själv.

En coachande ledarstil frigör potentialen och ökar prestationen hos medarbetarna genom att minska hinder. Samtidigt skapas en hållbar och hälsosam arbetsmiljö som kännetecknas av det ömsesidiga beroendet och tilliten.

Hållbart ledarskap för ökad konkurrenskraft

Det hållbara ledarskapet spelar en viktig roll för att skapa och upprätthålla en hållbar konkurrenskraft för företaget.

Ett hållbart ledarskap byggt på en coachande ledarstil och ömsesidigt beroende frigör kreativitet och motivation hos medarbetarna. Det stärker företagets förmåga att utveckla sig och förändra sig i den takt som krävs idag. Så ökar det hållbara ledarskapet företagets förmåga att förändras och därmed säkra långsiktig konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet.

Med ett medvetet självledarskap och ett hållbart ledarskap i relation till medarbetarna byggs de mänskliga resurserna i verksamheten upp. Både chefen och medarbetarna håller sig friskare och presterar bättre. Man talar om att medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Med ett hållbart ledarskap kan företaget till fullo frigöra den potential som finns hos medarbetarna.

Det blir dessutom lättare för företaget att attrahera och behålla duktiga medarbetare. Idag är konkurrensen om medarbetare med rätt kompetens stenhård. De bästa kandidaterna ställer krav för att vara med och bidra med sin kompetens. En bra chef är oftast viktigare än en bra lön.

Det hållbara ledarskapet och verksamhetsstyrning

Det är svårt att dra en skarp gräns för vad som är ledarskap och vad som är verksamhetsstyrning. Man kan se ledarskapet som en del av verksamhetsstyrningen, men också vice versa, dvs. se verksamhetsstyrningen som en del av ledarskapet.

Oavsett vilket synsätt man väljer kommer det hållbara ledarskapet påverka hur man arbetar med verksamhetsstyrning i företaget. Innehållet i affärsidé, mål och strategier kommer att påverkas, men även sättet som dessa implementeras på. Sättet man väljer att organisera sig kan också komma att påverkas, likaså vad och hur man väljer att mäta och följa upp.

Företaget och FNs Globala mål

För ett företag i dag är det, eller borde det åtminstone vara självklart att bidra till en globalt hållbar utveckling. De ledare som förmår att se affärspotentialen i att driva sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt är de som kommer att leda långsiktigt konkurrenskraftiga företag.

Det hållbara ledarskapet i samhället och världen

En ledare som leder sig själv, sina medarbetare och sitt företag på ett hållbart sätt bidrar också till en hållbar utveckling i världen. Genom att vårda och utveckla de mänskliga resurserna och bygga en hållbar konkurrenskraft i linje med de globala utvecklingsmålen blir företagets framgång också betydelsefull för vår gemensamma framtid.